Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
Dialog techniczny
Poszukiwanie inwestora
Kontakt

Artykuły na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Tutaj zostały umieszczone publikacje autora, dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, wydrukowane w polskojęzycznych czasopismach.

Artykuły innych autorów na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, wydrukowane w prasie polskiej można zobaczyć na podstronie "Materiały informacyjne o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym" >>

33. Finansowanie Nieruchomości : "Warunki rozwoju budownictwa czynszowego w polsce - rola sektora bankowego", kwiecień 2007 (10)

  Wiosną 2006 roku, pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Związku Banków Polskich, rozpoczęła się seria dyskusji nad zaprojektowaniem, a następnie wdrożeniem programu budownictwa czynszowego w formule partnerstwa publiczno- prywatnego. Zamierzeniem było efektywne włączenie prywatnych funduszy i potencjałów wykonawczych w realizację publicznych zadań gmin związanych ze zwiększeniem dostępności mieszkań czynszowych. W następstwie kilku spotkań konferencyjnych z udziałem przedstawicieli samorządów, banków i deweloperów, a także przedstawicieli resortu budownictwa, specjaliści z REAS Konsulting i Dolnośląskiej Grupy Doradczej, przy wydatnym wsparciu Związku Banków Polskich, przygotowali modelową propozycję powiązań partnerskich i kalkulacji symulacyjnych kosztów przedsięwzięcia. Te propozycje były prezentowane na pięciu regionalnych konferencjach w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i Warszawie, w których uczestniczyło około 200 przedstawicieli samorządów lokalnych. Rezultaty tych prac zawarte są w niniejszym artykule. Zamów >>

32. Gazeta samorządu i administracji : "Przygotowanie projektu w PPP będzie prostsze i tańsze", nr 7, 15.02.2007

  Partnerstwo publiczno-prywatne nie ruszy bez wsparcia rządu, który powinien zrealizować projekty pilotażowe w tej formule oraz uprościć prawo i procedury przygotowania partnerskiego przedsięwzięcia. Krokiem w tym kierunku ma być nowelizacja ustawy, nad którą już pracuje Ministerstwo Gospodarki. Zamów >>

31. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Upraszczanie PPP", Marzec 2007

  Ogłoszenie trybu partnerstwa publiczno-prywatnego jako dopuszczalnej metody wykonywania usług publicznych spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów oraz początkowo entuzjastycznym przyjęciem, a następnie raczej krytyczną oceną przez jednostki samorządu terenowego. Zamów >>

30. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Jak mieszkać w 2007 r.?", Luty 2007

  Wiele wskazuje na to, że w 2007 r. w dyskusjach samorządowców, bankowców, mieszkańców, deweloperów i rządu będzie dominował temat mieszkalnictwa. Mimo to pojęcie "polityka mieszkaniowa" wydaje się być obce polskiemu ustawodawcy. Zamów >>

29. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "SGEI - klucz do współfinansowania przedsięwzięć", Styczeń 2007

  Wysokość funduszy przyznanych Polsce przez Komisję Europejską na lata 2007-2013 powtarzana jest do znudzenia we wszelkich publikacjach i mediach, jednakże nie została podjęta dyskusja publiczna nad sposobami finansowania wkładu własnego kraju beneficjanta oraz dostępnych środków na ten cel. Dyskusja taka mam miejsce między innymi u naszego południowego sąsiada - w Republice Czeskiej, gdzie rząd podjął negocjacje z Komisją Europejska na temat możliwych metod łączenia środków finansowych pochodzących ze źródeł prywatnych z funduszami strukturalnymi. Zamów >>

28. Puls Biznesu, "PPP korzyścią dla gmin", 28.11.2006

  Samorządy mogłyby budować dziś znacznie Zamów mieszkań. Przeszkodą jest brak wykwalifikowanej kadry i wiedzy na temat sposobów finansowania. O potrzebie ożywienia budownictwa mieszkaniowego w samorządach mówi się nie od dziś. Do niedawna gminy nie prowadziły jednak w tej dziedzinie skutecznej polityki. Powodem była niechęć do zaciągania wieloletnich zobowiązań. Zamów >>

27. Gazeta Samorządu i Administracji, "Projeky PPP trzeba szczegółowo opisać", Nr 20, 2006

  Podmioty publiczne realizujące inwestycję w formie partnerstwa publiczno-prywatnego będą musiały na jej temat sporządzić szczegółową informacje. Ma ona przede wszystkim wykazać, jaki będzie wpływ projektu na finanse publiczne. Zamów >>

26. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Droga prywatna", Listopad 2006

  28 lipca br. weszły w życie trzy rozporządzenia wykonawcze do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W dyskusji nad opłacalnością małych projektów realizowanych w ramach PPP pojawiają się wątpliwości dotyczące sporządzenia dokumentacji, kosztów i czasu trwania procesu przygotowania projektów. Zamów >>

25. Gazeta Samorządu i Administracji, "Można tak podzielić ryzyko, by nie powiększać długu publicznego", Nr 19, 2006

  Jezeli partner prywatny ponosi ryzyko budowlane i co najmniej jedno z dwóch ryzyk - dostepnosci lub popytu - przedsiewziecie realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego nie powieksza dlugu publicznego oraz deficytu finansów publicznych. Zamów >>

24. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Przed projektem…", Wrzesień 2006

  28 lipca br. weszły w życie trzy rozporządzenia wykonawcze do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W dyskusji nad opłacalnością małych projektów realizowanych w ramach PPP pojawiają się wątpliwości dotyczące sporządzenia dokumentacji, kosztów i czasu trwania procesu przygotowania projektów. Zamów >>

23. Gazeta Samorządu i Administracji, "W każdym przedsięwzięciu trzeba oszacować ryzyko", Nr 18, 2006

  Rozpoznanie i uchronienie się od wystąpienia ryzyk związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego będzie miało wpływ na sprawne przeprowadzenie całego przedsięwzięcia. Zamów >>

22. Gazeta Samorządu i Administracji, "Czy małe projekty PPP będą opłacalne", Nr 17 z 21 sierpnia. 2006

  Przedsięwzięcia realizowane w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego będą musiały być poprzedzone szczegółowymi analizami finansowymi i ekonomicznymi, bez względu na wielkość planowanej inwestycji. Może to spowodować, że dla małych projektów nie będzie się opłacało realizować w tej formule
  Zamów >>

21. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "rEwolucja mieszkaniowa", Sierpień 2006

  W pierwszych dniach lipca bieżącego roku Wielka Izba Trybunału Praw Człowieka ogłosiła werdykt, którego treść lapidarnie można streścić stwierdzeniem, że polskie przepisy chronią lokatorów kosztem właścicieli. Trybunał domaga się od rządu polskiego zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów. Zamów >>

20. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Lotniska regionalne", Czerwiec 2006

  Europa regionów staje się rzeczywistością w naszej części kontynentu. Pomimo politycznych, administracyjnych i finansowych problemów naszego kraju dokonuje się skok jakościowy, który bardziej doceniają odwiedzający Polskę turyści niż my sami. Jednym z kluczowych elementów "nowego krajobrazu regionalnego" jest infrastruktura transportowa. Zamów >>

19. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Elementy analizy przedsięwzięć PPP", Marzec 2006

  Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie publikacji odpowiednich rozporządzeń, których projekty przedłożono rządowi. W praktyce ustawa może być stosowana jedynie łącznie z rozporządzeniami wykonawczymi, których zakres i potrzebę określają art. 11 i 20. Zamów >>

18. Finansowanie Nieruchomości, miesięcznik: "Budownictwo czynszowe - radykalna koncepcja rozwoju", Luty 2006

  Ogłoszenie przez rząd wzmożenia działań na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego zbiega się z nie notowanym od dawna ożywieniem w sektorze budowlanym, a szczególnie w segmencie deweloperskim, czyli firm budujących lokale na sprzedaż i wynajem. Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego deweloperzy oddali od stycznia do sierpnia 2005, prawie 17,3 tys. mieszkań, czyli o ponad 19 proc. Zamów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Prognoza na cały rok 2005 sugeruje, że deweloperzy oddali około 35 tysięcy mieszkań w porównaniu z 24,2 tysiącami w roku 2004. Zamów >>

17. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Ustawa o PPP i co dalej?", Luty 2006

  ...minęło sześć miesięcy od ogłoszenia budzącej zrozumiałe zainteresowanie i spore nadzieje ustawy z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa może zostać zastosowana łącznie z rozporządzeniami wykonawczymi, których zakres określają jej art. 11 i 20... Trudno krytykować, fakt, że wymagania zawarte w rozporządzeniach zostały dostosowane do typowych dla PPP dużych projektów infrastrukturalnych. Zamów >>

16. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Drabina mieszkaniowa", Styczeń 2006

  Jednym z zadań własnych gmin
  y jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego. Jest to zagadnienie trudne i kosztowne, a dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że gminy niezamożne mają zwykle potrzeby nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do możliwości budżetowych. Zamów >>

15. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Budownictwo komunalne bez finansowania przez JST", Grudzień 2005

  Dziesięciolecie powstania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM) z siedzibą w Banku Gospodarstwa Krajowego zbiega się w czasie z ogłoszeniem przez rząd zapowiedzi wzmożenia działań na rzecz zwiększenia udziału finansów publicznych w budownictwie mieszkaniowym. Zamów >>

14. Gazeta Samorządu i Administracji: "Ocena zasadności przeprowadzenia projektu w trybie PPP, Listopad 2005

  Oszczędność w wydatkach, wyższy standard świadczenia usług lub obniżenie uciążliwości dla otoczenia to kryteria przesądzające o wyborze przez podmiot publiczny formuły partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji określonego przedsięwzięcia. Zamów >>

13. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego: ryzyko i jego podział", Listopad 2005

  Ryzyko od zawsze było nieodłączną częścią każdego przedsięwzięcia. Konsekwencje, jakie ono rodzi, miały na przestrzeni wieków różny charakter, jednakże w ostatnich kilku dziesięcioleciach w większości krajów służby cywilne praktycznie bezkarnie przekraczały terminy i budżety inwestycji publicznych.
  Zamów >>

12. Gazeta Samorządu i Administracji: "Przedpartnerska analiza kosztów i korzyści", Październik 2005

  Bez prawidłowej oceny kosztów, jakie może ponieść podmiot publiczny w trybie tradycyjnego zamówienia publicznego z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, nie jest możliwe przeprowadzenie analiz porównawczych, które mogłyby bezspornie wykazać, że partnerstwo publiczno-prywatne jest korzystniejsze od tradycyjnej metody zamówienia publicznego. Zamów >>

11. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Rozporządzenie do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym: Zamówienie publiczne czy PPP?", Październik 2005

  Partnerstwo publiczno prywatne łączy środki publiczne z prywatnymi, przez co daje możliwość zarobkowania sektorowi prywatnemu. Decyzja o wydatkowaniu środków publicznych na przeprowadzenie inwestycji sposobem tradycyjnego zamówienia publicznego lub też z udziałem partnera prywatnego zostaje podjęta w oparciu o to, co jest bardziej opłacalne dla sektora publicznego. Zamów >>

10. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Pomoc publiczna zreformowana, Wrzesień 2005

  Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, opublikowanymi w lipcu br., polski rząd ma 18 miesięcy na uregulowanie zasad wynagradzania podmiotów wykonujących usługi publiczne o powszechnym interesie gospodarczym. Stanowią one podstawę do szerszej reformy wymogów kwalifikujących państwowe środki do zjawiska pomocy publicznej. Zamów >>

9. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Partnerstwo Publiczno-Prywatne pod łupą Komisji Europejskiej", Lipiec 2005

  Podstawowe pytanie, czy Komisja Europejska powinna ingerować w PPP, zostało formalnie zadane w kwietniu 2004 r., kiedy to Komisja rozpoczęła debatę na temat przyszłego sposobu i stopnia regulowania projektów prowadzonych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego w krajach członkowskich. Opublikowany wówczas tzw. Green Paper zawierał szereg tez, zagadnień i pytań związanych z różnymi aspektami PPP, na które odpowiedziały instytucje rządowe, organizacje publiczne, firmy, a nawet osoby prywatne z większości krajów członkowskich - również polskie władze i organizacje. Zamów >>

8. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Technologia przyszłości?", Czerwiec 2005

  Wśród wielu technologii unieszkodliwiania odpadów obecnie zainteresowanie wzbudzają tylko te metody, które są wydajne i niezbyt kosztowne. Grupą technologii, które coraz częściej bierze się pod uwagę, są metody pirolityczne. Zamów >>

7. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Budownictwo komunalne... z zyskiem", Maj 2005

  Budownictwo komunalne, a raczej jego prawie całkowity brak, stał się powodem deklaracji ideowych, programów i dyskusji politycznej. Tymczasem mieszkań wciąż jest mało. Głód mieszkań socjalnych jest poważnym problemem, z którym borykają się zarówno samorządy, jak i rządy, niezależnie od tego, jaką opcję reprezentują. Przyczyną braku szerszych inicjatyw w tym zakresie są uwarunkowania ekonomiczne, które, niestety, rzadko są przedmiotem dyskusji i giną pod warstwą argumentów o charakterze "życzeniowym". Zamów >>

6. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Przykłady PPP w Polsce", Marzec 2005

  Czy wobec powstającej obecnie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym należy uważać, że ta forma wykonania zadania publicznego jest niemożliwa do przeprowadzenia w Polsce przy istniejącym stanie prawnym? Praktyka wskazuje, że kapitał prywatny, zarówno polski, jak i zagraniczny, nawet wobec braku odpowiednich regulacji prawnych brał udział w projektach, które miały na celu realizację zadań publicznych. Zamów >>

5. Przegląd Komunalny, miesięcznik: "Finansowanie inwestycji w infrastrukturze i usługach publicznych. Czy skorzystamy z PPP?", Październik 2004

  Finansowanie inwestycji w infrastrukturze publicznej jest tematem szczególnie aktualnym w kontekście nowych instrumentów finansowych, jakie mają lub wkrótce będą miały do dyspozycji samorządy i instytucje centralne. Brak bieżących środków inwestycyjnych i niewystarczająca dostępność kredytowania to problemy gospodarcze wielu krajów Europy i świata - również tych o wysokim stopniu rozwoju. Zamów >>

4. Przegląd Komunalny, miesięcznik : "Partnerstwo Publiczno-Prywatne - Stanowisko Komisji Europejskiej", Luty 2004

  W drugiej połowie lat 90 w krajach członkowskich UE zainteresowanie dostarczaniem usług publicznych z udziałem partnera prywatnego nie tylko wzrosło, ale także coraz częściej znajdowało praktyczne zastosowanie w procesie wdrażania konkretnych projektów. Zmniejszenie możliwości finansowych sektora publicznego, przy jednoczesnej redukcji lub braku środków dotacyjnych z UE, zwróciło uwagę sektora publicznego na nowe instrumenty i źródła finansowania leżące w sektorze prywatnym. Zamów >>

3. Skarbnik i finanse publiczne, miesięcznik: "Aspekty Partnerstwa Publiczno-prywatnego w świetle finansów publicznych", Listopad 2004

  Atrakcyjność realizacji zadania publicznego w trybie PPP zależy między innymi od możliwości, jakie ustawa zapewni partnerowi publicznemu (w rozumieniu ustawy, partnerem publicznym jest organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego, a także spółka kapitałowa gdzie partner publiczny wykonuje większość głosów z udziałów lub akcji, lub też przedsiębiorstwo państwowe, agencja i inne podmioty) w możliwościach wynagradzania partnera prywatnego za wykonanie przez niego zadania o charakterze publicznym, czyli tradycyjnie leżącego w zakresie odpowiedzialności sektora publicznego. Zamów >>

2. Zdrowie i Zarządzanie, wychodzi raz na dwa miesiąca : "Służba zdrowia i operatorzy prywatni" Nr2/2004

  Udział kapitału prywatnego w świadczeniu usług publicznych, również w sektorze opieki zdrowotnej jest tematem, który pomimo możliwych kontrowersji będzie jednym z czołowych zagadnień stanowiących o kształcie reform służby zdrowia w Polsce. Nie będzie to temat podejmowany z wyboru, ale konieczności podyktowanej względami ekonomicznymi, wymaganiami pacjentów, jak również instytucji finansowych. Rząd polski prowadzi intensywne prace legislacyjne zmierzające do otwarcia drogi inwestorom prywatnym i instytucjom publicznym dla podejmowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego. Zamów >>

1. Finansy Komunalne, miesięcznik: "Ramy instytucjonalne PPP w Polsce" Lipiec 2004

  Dla władz terenowych nadszedł czas przygotowań, a należałoby je rozpocząć od systematycznego zebrania informacji historycznej dotyczącej projektów wykonanych na terenie gminy w przeszłości. Baza danych dotycząca harmonogramu inwestycji, kosztów przygotowania projektu, kosztu i okresu wdrażania i wykonania, kosztu obsługi, wszelkich ryzyk (jak przekroczenie budżetu lub terminu), będzie wielką pomocą w ocenie projektów jakie powinny zostać zawarte w opracowaniu długofalowych kierunków i zasad wykonywania zadań publicznych Zamów >>
| Strona główna | Projekty i Referencje | Artykuły | Rejestracja |Odnośniki do innych stron |