Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
Dialog techniczny
Partnerstwo Publiczno-Prywatne dla samorządów
Kontakt

Czy wdrożenie w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego daje korzyść kosztową?

Termin przeniesiony z literatury brytyjskiej (value for money) można rozumieć w języku polskim jako: korzyść kosztowa lub efektywność finansowa. Określenie to jest szczególnie adekwatne w przedsięwzięciach typu partnerstwo publiczno-prywatne, gdzie udział partnera prywatnego w wykonaniu zadania publicznego podyktowany jest właśnie osiągnieciem głównego celu partnerstwa, jakim jest:.

Korzyść kosztowa

Korzyść kosztowa może przybierać różne formy i nie jest ograniczona do osiągnięcia oszczędności finansowych na etapie inwestycyjnym, ale szacowana jest dla całego cyklu życia przedsięwzięcia od momentu przygotowania, poprzez kontraktację, okres inwestycyjny, eksploatacje, aż do zakończenia przedsięwzięcia.
Korzyść kosztowa może oznaczać między innymi:

  • lepszą jakość
  • lepszą funkcjonalność
  • większy wolumen usług
  • mniejszą uciążliwość dla środowiska
  • niższe koszty eksploatacyjne
  • dłuższy okres przydatności gospodarczej
w porównaniu z takim samym przedsięwzięciem wykonanym tradycyjnie ze środków finansowych sektora publicznego.
Korzyść kosztowa może również oznaczać , że ryzyko nie dotrzymania terminu lub jakości lub przekroczenie kosztu inwestycji nie obciąży budżetu sektora finansów publicznych.

Wreszcie korzyść kosztowa może zawierać się w oszczędnościach finansowych, jakie poczyni sektor publiczny zlecając zadanie do wykonania przedsiębiorcy prywatnemu. Osiągnięcie korzyści kosztowej wiąże się bezpośrednio z dystrybucją ryzyka pomiędzy stronami umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Regułą jest, że im większy transfer ryzyka do sektora prywatnego, tym większe jest prawdopodobieństwo redukcji, a nawet utraty korzyści kosztowej.

Dla oceny i mierzenia korzyści kosztowej stosowana jest analiza porównawcza znana również pod nazwą analiza komparatorowa, gdzie w procesie obejmującym cały cykl przygotowania postępowania o wybór partnera prywatnego, aż do momentu otwarcia ostatecznych ofert, w trybie analizy jakościowej, która przechodzi w analizę ilościową porównuje się korzyści nabyte i korzyści utracone równolegle w wariancie PPP i wariancie tradycyjnego zamówienia publicznego.
Warianty analizy porównawczej wykonywane są z uwzględnieniem procesu znanego pod nazwą analiza ryzyka.

Osiągniecie korzyści kosztowej z punktu widzenia finansów publicznych, jak również korzyści społecznych, ekonomicznych i/lub finansowych stanowi podstawowy cel zawierania partnerstw publiczno-prywatnych i dlatego korzyść kosztowa powinna być kwantyfikowalną wielkością, osiągnięcie której stanowi dowód, iż środki publiczne zostały wydatkowane z należytą starannością.

| Strona główna | Projekty i Referencje | Artykuły | Rejestracja | Życiorys |