Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym
Dialog techniczny
Poszukiwanie inwestora
Kontakt

Nowości w zakresie projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Umieszczamy tu krótkie informacje oraz linki do innych stron, gdzie można dowiedzieć się o projektach i innych nowościach PPP w Polsce. Zapraszamy podzielić sie nowościami.

Projekty samorządowe w Polsce: finansowanie i realizacja - zadania sektora prywatnego

Międzynarodowa 2 dniowa konferencja 2nd Annual Municipal Projects in Poland w Warszawie w dniach 17-18 października 2012. Konferencję prowadził Witold Grzybowski.
Wiecej informacji >>

Podsumowanie Konferencji

Dzień pierwszy:
Zagadnienie
: zwiększenie efektywności projektu
Propozycja: powiązanie wartości wkładu własnego partnera prywatnego z korzyściami wynikającymi z lokalizacji oraz wartości ekonomicznej składnika majątkowego (land value capture);

Zagadnienie: Platforma PPP i jej zadania
Propozycja
: Określenie priorytetów na rok 2013, określenie sposobu realizacji, wskazanie odpowiedzialnych osób oraz budżetu na realizację poszczególnych celów jak również harmonogramu.

Zagadnienie: Instrumenty zwrotne Inicjatywy JESSICA na lata 2014-20
Propozycja; Zmiany w doborze kryteriów przyznawania pożyczek preferencyjnych. Odejście od oceny na podstawie kryteriów używanych do przyznawania grantów.
Propozycja: włączenie do debaty partnerów prywatnych, inwestorów i instytucje finansowe na etapie definiowania projektów.

Zagadnienie: Stworzenie realnych projektów rewitalizacji obszarów miejskich.
Propozycja: Odejście od nadmiernego formalizmu i skoncentrowanie się na efektywności ekonomicznej i społecznej projektów na etapie przygotowania.

Zagadnienie: rozwiązania problemów finansowania służby zdrowia z udziałem partnera prywatnego.
Propozycja: sprecyzowanie zakresu i sposobu wypełnienia "misji publicznej" , oddzielenie aspektów, które do takiej misji nie należą, lub mogą być wypełnione lepiej przez partnera prywatnego.
Propozycja: aktywne włączenie instytucji ubezpieczeniowych w finansowanie usług medycznych i inwestowanie w sektor ochrony zdrowia.
Propozycja : rząd nie wykazuje inicjatyw, rynek prywatyzuje się samoistnie. W tej sytuacji należy takie działania wesprzeć, a nie hamować je (przypadek finansowania szpitala powiatowego w Żywcu - brak decyzji NFZ o wydłużonym kontrakcie).
Propozycja: W założeniach reformy i decentralizacji NFZ należy pozwolić funduszom regionalnym na zawieranie umów wieloletnich z przedsięwzięciami PPP we własnym zakresie.
Propozycja: wzięcie pod uwagę podziału kompetencji i dzielenie ryzyka - jak w modelu austriackim. Służby medyczne + Instytucje ubezpieczeniowe + państwo.
Propozycja: powołanie instytucji "regulatora rynku usług medycznych"

Zagadnienie: Regionalne Izby Obrachunkowe.
Propozycja: Decyzja lub interpretacja wydana w którejkolwiek z Izb Regionalnych powinna być obowiązująca w całym kraju i ogłaszana jako wiążąca. Powielanie wystąpień w identycznych sprawach skutkuje odmiennymi interpretacjami.

Zagadnienie: Fundusze inwestycyjne jako wehikuł finansowania i gwarantowania przedsięwzięć PPP.
Propozycja: powołanie funduszy celowych dla finansowania i/lub gwarantowania wkładu własnego 2nd Annual Municipal Projects in Poland 17-18 October 2012, Warsaw 2 partnera prywatnego oraz dla gwarantowania w imieniu samorządów, tam, gdzie jest to konieczne ze względu na ryzyko projektu PPP.

Zagadnienie: Parkingi miejskie w formule PPP
Propozycja: Nie podejmować decyzji o warunkach postępowania bez uzyskania obiektywnej analizy finansowej. Brać pod uwagę fakt, że parkingi nie są przedsięwzięciami samofinansującymi się. Partner prywatny powinien liczyć na dodatkową kompensację.
Propozycja: sprawozdawczość finansowa dla PPP powinna zostać uproszczona lub standaryzowana aby nie hamować możliwości zawierania kontraktów ze względu na brak klasyfikacji np.: opłaty za dostępność.

Dzień drugi
Zagadnienie: Percepcja ryzyka przez inst finansujące/banki. Banki wolą ryzyko podmiotu publicznego niż prywatnego i chętniej zabezpieczają się na podmiocie publicznym.
Propozycja: powołanie funduszu, który może przejąć w imieniu podmiotów publicznych część takiego ryzyka.
Propozycja: współfinansowanie projektów za pomocą obligacji emitowanych przez podmiot publiczny

Zagadnienie: Nieruchomości kolejowe - jak wykorzystać je efektywnie.
Propozycja: przyspieszyć prace nad ustawą o odrębnej własności obiektów budowlanych (prace trwają już 3 lata).

Zagadnienie: zamówienia publiczne. Mentalność zamawiającego przeszkodą w partnerstwie.
Propozycja: szkolenia i dobre praktyki, wzorcowe rozwiązywanie problemów i wsparcie dla projektów trudnych ze strony resortów i PARP.

Zagadnienie: prywatyzacja usług komunalnych wod-kan i odpady. Samorządy wolą dofinansowywać mniej efektywne przedsiębiorstwa komunalne niż partnera prywatnego.
Propozycja: zakaz zlecania usług wewnętrznie bez przetargu publicznego - zakaz ograniczania konkurencji.

Zagadnienie: ustawa o OZE nie jest osadzona w realiach ekonomicznych kraju. Spalanie czy sortowanie?
Propozycja: każdy projekt powinien być osobno analizowany. Polityka spalarni jest tak samo niewłaściwa jak polityka sortowania, prowadzi to utraty efektywności ekonomicznej.

Zagadnienie: obawy przed kontrolkami oraz nieprecyzyjne prawo hamują podejmowanie inicjatyw PPP w gminach.
Propozycja: Potrzebne konkretne wsparcie ze strony resortów w powielaniu projektów, które przeszły pozytywnie kontrolę NIK.
Przygotował: Witold Grzybowski
| Strona główna | Projekty i Referencje | Artykuły | Rejestracja | Życiorys |