PPP Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Partnerstwo Publiczno-Prywatne a inwestor prywatny
PPP w budownictwie komunalnym
Dialog techniczny
Projekty samorządowe w Polsce
Kontakt

Partnerstwo Publiczno-Prywatne dla inwestorów publicznych

Właściwe zdefiniowanie i ocena projektu pod względem możliwości wdrożenia w trybie innym niż tradycyjne zamówienie publiczne, jest podstawową czynnością, której przeprowadzenie pozwala na podjęcie pierwszych decyzji, które oznaczają wstępne koszty przygotowania przedsięwzięcia.
Obecnie ustawodawca nie nakazuje prowadzenia badań, jednakże bez wyników analiz wykazanie należytej staranności w wydatkowaniu funduszy publicznych jest niemożliwe do udowodnienia. Na etapie wstępnym ocenie podlega specyfikacja podstawowych zadań, jakie ma zrealizować przedsięwzięcie. Takimi zadaniami są zwykle cele publiczne - zadania własne samorządów różnych szczebli. Zadania te są wyszczególnione w ustawach.

Warto pamiętać, że zakres przedsięwzięć realizowanych w trybie PPP lub koncesji często wykracza poza zakres zadania publicznego, albowiem realizuje również cele prywatnego przedsiębiorcy, które są komplementarne z celem głównym, czyli zadaniem publicznym.

Zgodnie z Art. 1.ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Opracowanie realnych wariantów dystrybucji ryzyka pomiędzy stronami jest najtrudniejszą częścią każdej transakcji PPP, albowiem wraz z przekazywaniem nadmiernego ryzyka jednaj ze stron transakcja traci korzyść kosztową. Realne i właściwe rozłożenie ryzyka z uwzględnieniem zmieniających się kryteriów klasyfikacji transakcji na lub poza bilansem sektora finansów publicznych jest zadaniem najtrudniejszym . Właściwie zidentyfikowane i rzetelnie oszacowane ryzyko pozwala na przeprowadzenie analizy wpływu dystrybucji ryzyka na koszty i korzyści oraz klasyfikację transakcji.

Analiza porównawcza (komparatorowa) rożnych metod wdrożenia przedsięwzięcia daje odpowiedź na pytanie "Czy przedsięwzięcie da się zrealizować w trybie PPP korzystniej ( nie koniecznie taniej) niż alternatywnie?"
| Strona główna | Projekty i Referencje | Artykuły | Rejestracja | Życiorys |